องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิติการส่งเสริมสุขภาพฯกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวค้อ
แผนผังลดขั้นตอนและแสดงการประหยัดเวลา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือสำหรับประชาชน

สภาพทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง เนื้อที่
           องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อจัดตั้งตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 29.80 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 18,623 ไร่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ตั้งอยู่เลขที่ 135
หมู่ที่ 10 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ24  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน องค์การบริหารส่วนตำบล โคกก่อ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง
ทิศใต้        ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ มีจำนวนหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบ 10 หมู่บ้านดังนี้
                 หมู่ที่             บ้านบัวค้อ
                 หมู่ที่ 2             บ้านโนนมี้
                 หมู่ที่ 3             บ้านโคก
                 หมู่ที่ 4             บ้านหนองบัว
                 หมู่ที่ 5             บ้านหนองค้อ
                 หมู่ที่ 6             บ้านน้ำจั้น
                 หมู่ที่ 7             บ้านหนองคูณ
                 หมู่ที่ 8             บ้านสวนอ้อย
                 หมู่ที่ 9             บ้านโคก
                 หมู่ที่ 10           บ้านบัวค้อ
 ภูมิประเทศ
         สภาพภูมิประเทศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นคลื่นลอนลาด มีที่ราบและเนินสลับกัน พื้นที่เนินมีหมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 8 ที่เป็นที่ราบลุ่มบริเวณหมู่ที่ 1 , 3 , 6 , 7 , 9 ,10 สามารถเพาะปลูกข้าวได้ดี ระดับความสูงระหว่าง  173 – 200 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ประชากร
           ประชากรทั้งสิ้น 5,509 คน แยกเป็นชาย 2,772 คน หญิง 2,737 คน จำนวนครัวเรือน 1,263 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 180 คน/ตารางกิโลเมตร(สำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 53) ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม