องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิติการส่งเสริมสุขภาพฯกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวค้อ
แผนผังลดขั้นตอนและแสดงการประหยัดเวลา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือสำหรับประชาชน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
       องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  ห่างจากอำเภอเมืองมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคามประมาณ 24 กิโลเมตร เส้นทางถนนทางหลวงสายมหาสารคาม – วาปีปทุม โดยเลี้ยวขวาที่บ้านดอนหว่าน
(กม.ที่ 20) เป็นถนนลาดยางของ รพช. ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อไปสิ้นสุดที่บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 8 และกำลังดำเนินการก่อสร้างไปบ้านหนองจิก ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
       ในแต่ละหมู่บ้านจะมีรถยนต์โดยสารประจำทางวันละประมาณ 4 เที่ยว และมีรถบรรทุกขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายที่จังหวัดและอำเภอใกล้เคียง
        - ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ                                    2              สาย
        - ถนนในความรับผิดชอบของเร่งรัดพัฒนาชนบท                               2              สาย
        - ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ                60             สาย
 การโทรคมนาคม
        - โทรศัพท์สาธารณะ                          25           เลขหมาย
        - โทรศัพท์มือถือ                              357         เลขหมาย
 
 การไฟฟ้า
        - มีไฟฟ้าใช้                                    1,145                     ครัวเรือน
        - ไม่มีไฟฟ้าใช้                                 4                            ครัวเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
        - ลำห้วย                                        3                             สาย
        - หนอง                                          7                             แห่ง
        - สระ                                            12                           แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        - ฝาย                                            10                           แห่ง
        -บ่อน้ำตื้นสาธารณะ                            18                           แห่ง
        -บ่อน้ำตื้นส่วนตัว                               7                             แห่ง
        - บ่อโยกสาธารณะ                             15                           แห่ง
        - บ่อโยกส่วนตัว                                61                           แห่ง