องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิติการส่งเสริมสุขภาพฯกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวค้อ
แผนผังลดขั้นตอนและแสดงการประหยัดเวลา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือสำหรับประชาชน

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรมเดื่อ

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-6461957
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
 
  ชื่อ +
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรมเดื่อ
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-6461957
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นายภูสิทธิ์   รัดเสนสี

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 085-0125297
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นางฉวีวรรณ พลศรี

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 081-3924090
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นายคัธธา ต่างมงคล

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 085-3164077
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นายวิชัย ทิรักษ์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 087-8673718
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +
นางสุภาภรณ์  แสนศรีจันทร์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
  โทรศัพท์ + 080-1961102
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวประนอม  ทะวะ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 098-6690268
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th