วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๓ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบัวค้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนวันทำการ ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๔๑ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน/คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 จากบ้านเลขที่ 136-บ้านเลขที่ 130 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 จากบ้านหนองค้อ-ไปบ้านโคกไร่น้อย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 จากแยกวัดบ้านน้ำจั้น-ไปบ้านบัวค้อ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 8 สายทางจากบ้านสวนอ้อย-ไปบ้านหนองบัว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บัวค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง