องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรมเดื่อ

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-6461957
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
 
  ชื่อ +
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรมเดื่อ
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-6461957
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นายภูสิทธิ์   รัดเสนสี

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 085-0125297
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นางฉวีวรรณ พลศรี

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 081-3924090
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นายคัธธา ต่างมงคล

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 085-3164077
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นายวิชัย ทิรักษ์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 087-8673718
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +
นางสุภาภรณ์  แสนศรีจันทร์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
  โทรศัพท์ + 080-1961102
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวประนอม  ทะวะ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 098-6690268
  อีเมล์ + admin@buakho.go.th