องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายภูสิทธิ์   รัดเสนสี
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนรินทร์ สุริยะ นายเจษฎา  แก้วกัลยา นายสสิพงษ์  ซ้ายขวา
 นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นิติกรชำนาญการ
น.ส.อินทร์ชญาน์ ศรีจันทร์ จ.ส.อ.เสกสรรค์  อุดทาทอง    นางศุภัคชญา มงคล
นักทรัพยากร นักป้องกันชำนาญการ   จพง.ธุรการชำนาญงาน
นายวิชาญ โยธาภักดี นายฉัตรชัย พานพิมพ์ นายชาติชาย หงษาวงศ์
นักการ  พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 


นางสุภาภรณ์  คงแสนคำ
นายประสงค์  คงแสนคำ นางสาวอมรา  นามวงศา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แม่บ้าน

 
นายต่อม    นนยะโส


ยาม