องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
 การศึกษา
       - โรงเรียนประถมศึกษา                  3            แห่ง
       - โรงเรียนขยายโอกาส                  1            แห่ง
       -  ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน                 10          แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
        - วัด/สำนักสงฆ์                          9            แห่ง
        - โบสถ์                                    2           แห่ง
        - มัสยิด                                    -            แห่ง
        - ศาลเจ้าปู่                               3            แห่ง
 สาธารณสุข
        - สถานอนามัยประจำตำบล              1          แห่ง
        - สถานพยาบาลเอกชน                   -           แห่ง
        - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                 -           แห่ง
        อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 98
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - ศูนย์วิทยุ อปพร.                         1          แห่ง
        - สถานีดับเพลิง                            -           แห่ง