องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
       องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  ห่างจากอำเภอเมืองมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคามประมาณ 24 กิโลเมตร เส้นทางถนนทางหลวงสายมหาสารคาม – วาปีปทุม โดยเลี้ยวขวาที่บ้านดอนหว่าน
(กม.ที่ 20) เป็นถนนลาดยางของ รพช. ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อไปสิ้นสุดที่บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 8 และกำลังดำเนินการก่อสร้างไปบ้านหนองจิก ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
       ในแต่ละหมู่บ้านจะมีรถยนต์โดยสารประจำทางวันละประมาณ 4 เที่ยว และมีรถบรรทุกขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายที่จังหวัดและอำเภอใกล้เคียง
        - ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ                                    2              สาย
        - ถนนในความรับผิดชอบของเร่งรัดพัฒนาชนบท                               2              สาย
        - ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ                60             สาย
 การโทรคมนาคม
        - โทรศัพท์สาธารณะ                          25           เลขหมาย
        - โทรศัพท์มือถือ                              357         เลขหมาย
 
 การไฟฟ้า
        - มีไฟฟ้าใช้                                    1,145                     ครัวเรือน
        - ไม่มีไฟฟ้าใช้                                 4                            ครัวเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
        - ลำห้วย                                        3                             สาย
        - หนอง                                          7                             แห่ง
        - สระ                                            12                           แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        - ฝาย                                            10                           แห่ง
        -บ่อน้ำตื้นสาธารณะ                            18                           แห่ง
        -บ่อน้ำตื้นส่วนตัว                               7                             แห่ง
        - บ่อโยกสาธารณะ                             15                           แห่ง
        - บ่อโยกส่วนตัว                                61                           แห่ง