องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเด็กและเยาวชนตาบลบัวค้อ ผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม โครงการสภาเด็กและเยาวชนทาดีเพื่อสังคม ประจาปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตาบลบัวค้อ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
ขอเชิญเด็กและเยาวชนตาบลบัวค้อ ผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม
โครงการสภาเด็กและเยาวชนทาดีเพื่อสังคม
ประจาปีงบประมาณ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบัวค้อ อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเด็กและเยาวชนตาบลบัวค้อ ผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม โครงการสภาเด็กและเยาวชนทาดีเพื่อสังคม ประจาปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ