องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แจ้งเบาะแส [ 6 ม.ค. 2563 ]196
62 เจตจำนงของผู้บริหาร [ 3 ม.ค. 2563 ]194
63 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 25 ต.ค. 2562 ]251
64 ผลการดำเนินงานและประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]266
65 ขอเชิญเด็กและเยาวชนตาบลบัวค้อ ผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม โครงการสภาเด็กและเยาวชนทาดีเพื่อสังคม ประจาปีงบประมาณ 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]202
66 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 9 ก.ค. 2562 ]206
67 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 20 พ.ค. 2562 ]194
68 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 20 พ.ค. 2562 ]204
69 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 6 ก.พ. 2562 ]236
70 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 6 ก.พ. 2562 ]185
71 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 2 ม.ค. 2562 ]205
72 อปท.มีการประชาสัมพันธ๋ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ธ.ค. 2561 ]200
73 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 30 ต.ค. 2561 ]200
74 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 26 ก.พ. 2561 ]194
75 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 ก.พ. 2561 ]201
76 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 15 ก.พ. 2561 ]196
77 การเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 9 ก.พ. 2561 ]260
78 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 ก.พ. 2561 ]186
79 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]188
80 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]191
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7